Rozmiar czcionki A AA

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


RPO

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

- UDA-RPLD.01.01.00-00-009/09-00 "Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna"
- Całkowita wartość projektu: 5 893 118 zł
- Kwota dofinansowania z EFRR 4 419 839 zł
- Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

W ramach projektu wykonane zostało 3km 868 m dróg na terenie miasta Głowna w dzielnicy Zabrzeźnia - Zakopane. Projekt realizowany był w latach 2009-2011. W ramach projektu wykonane zostały następujące ulice:
- Ulica Okrężna - Długość odcinka robót wynosi 101, 50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.
- Ulica gen. Skokowskiego - Dł. odcinka 216 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację pionową armatury wodociągowej i-kanalizacyjnej, zabezpieczenia kabla energetycznego rurami ochronnymi.
- Ulica Ogrodnicza - Przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: odcinek nr 1 od km 0+003 do km 0+235,500 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną - budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika jednostronnego po stronie południowej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2 od km 0+443,00 do km 0+935,0 pomiędzy ulicami Popiełuszki i terenem leśnym: budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej z chodnikiem po stronie południowej - do ul. Skokowskiego, budowę ciągu pieszo- jezdnego od ul. Skokowskiego do końca trasy, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr 2A od km 0+000, do km 0+191,00 odcinek boczny ulicy dojazd do posesji od nr 34b do 42a: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie zachodnio- północnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ulica Świerkowa - Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi na wierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50; koniec na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ul. Popiełuszki w km 0+468,50. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 482,22 m. Długość odcinka robót wynosi 468,50- 8,50 = 460,00 m
- Ulica Jesionowa - Dł. wszystkich odcinków robót 760,5m. Przedsięwzięcie podzielono na 3 odcinki: Odcinek nr 1 od km 0+007,50 do km 0+248,0 pomiędzy ulicami Topolową i Skrętną oraz Odcinek nr 2 od km 0+267,00 do km 0+435,0 pomiędzy ulicami Skrętną i Popiełuszki z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kasztanową: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodników obustronnych, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, odcinek nr 3 od km 0+463,00 do km 0+815,00 na zachód od ul. Popiełuszki: budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa chodnika po stronie północnej do ulicy Podleśnej, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ulica Zielona - (działka nr 137 w obrębie nr 4) Dł. robót 285m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, budowę chodników dwustronnych na całej długości ulicy, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia ulicy.
- Ulica Akacjowa - Długość odcinka robót wynosi 102,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy, budowę zjazdów indywidualnych, przestawienie kolidujących słupów teletechnicznych.
- Ulica Pasterska - Długość odcinka robót wynosi 275,50 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowę chodników obustronnych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, regulację wysokościową armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ułożenie rur ochronnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, odwodnienia ulicy.
- Ulica ks. Kard. St. Wyszyńskiego - Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Początek robót nawierzchniowych przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Topolową w km 0+008,50; koniec na krawędzi ul. Prawej w km 0+217,00. Długość osi geometrycznej ulicy wynosi 220,11 m. Długość odcinka robót wynosi 208,50 m.
- Ulica Rodzinna - Długość odcinka robót wynosi 367,00 m. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni ulicy, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

RPO

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

UDA-RPLD.02.01.00-00-014/09-02 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie"
- Całkowita wartość projektu: 11.991.976,16 zł
- Kwota dofinansowania z EFRR 10.192.916,44 zł
- Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Głownie o łącznej długości 8 269,25 mb, obejmującej ulice:
- 11-go Listopada,
- Nową,
- Wyzwolenia,
- Obrońców Westerplatte,
- Mickiewicza,
- Polną,
- Broniewskiego,
- Tuwima,
- Św. Barbary,
- Żwirki,
- Dolną,
- Pl. Kazimierza,
- 18-go Stycznia,
- Wyszyńskiego,
- Targową,
- Sowińskiego,
- Graniczną,
- Spółdzielczą,
- Ułańską,
- Zacisze,
- Spacerową,
- Wysoką,
- Rataja.
Projekt zostanie zrealizowany w latach 2007 - 2013.

RPO

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

UDA-RPLD.02.02.00-00-012/10-01 "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach"

- Całkowita wartość projektu: 3.355.278 zł
- Kwota dofinansowania z EFRR 2.851.986 zł
- Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Głowno

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

- Projekt zakłada kontynuację prac rekultywacyjnych polegający na ułożeniu kolejnych warstw oraz odgazowaniu składowiska i jego rekultywacji biologicznej.
- Po ukształtowaniu i wyprofilowaniu skarp i wierzchowiny składowiska należy ułożyć następujące warstwy rekultywacyjne: warstwa okrywcza z gleby, warstwa ochronno-odgazowująca z trzema studniami odgazowującymi, warstwa ochronno-filtracyjna, wykonanie rowu odparowującego, warstwa okrywcza z gleby oraz warstwa biologiczna.
- Pierwszym etapem prac będzie nawiezienie ziemi w celu uzupełnienia mas gruntu do wykonania warstwy obsypkowej. Warstwa ochronno - odgazowująca z pospółki wyrówna złoża odpadów, jak również posłuży jako drenaż płytowy wykonany z rur perforowanych PEHD dla migrującego gazu. drenaż połączony jest z trzema studniami odgazowującymi o głębokości 18 m od powierzchni wierzchowiny każda. Studnie wykonane metodą wiertniczą w osłonie rur stalowych o średnicy 300 mm mają za zadanie właściwe ujęcie gazu składowiskowego. W otworze zainstalowana będzie rura PEHD o średnicy 160 mm perforowana na całym obwodzie. Przestrzeń pomiędzy rurą stalową a PEHD wypełniona zostanie żwirem 16/32 oraz torfem. Głowica studni zabezpieczona zostanie poprzez montaż kręgów żelbetonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm.
- W celu zamknięcia kwatery składowiska przed dopływem i inercją wód opadowych w głąb składowiska i przedostawaniem się do gruntu wykonana zostanie syntetyczna przesłona izolacyjna z dwustronnie ustrukturowaną geomembraną PEHD gr. 1.5 nim, zabezpieczona od góry warstwą ochronną z geowłókniny polipropylenowej 400 g/m2, zakotwiona w wale ziemnym będącym skarpą zewnętrzną rowu odparowującego.
- Warstwa filtracyjno-ochronna z pospółki ułożona na warstwie uszczelniają?cej ma na celu zabezpieczenie folii PEHD przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie wykonywania warstw okrywających, a także odprowa?dzanie nieznacznej ilości wody opadowej, która przedostanie się do tej warstwy przez glebę.
- kolejnym etapem jest wykonanie warstwy okrywczej z gleby o grubości 90 cm. Prace ziemne będą wykonane i zatwierdzone na podstawie normy branżowej BN-72/8932-01 - roboty ziemne.
- następnie w celu zapewnienia odbioru wód opadowych ze spływu powierzchniowego wykonany zostanie wokół czaszy składowiska rów odparowujący składający się z: zagęszczonego gruntu rodzimego, podsypki piaskowej o grubości 15 cm, przesłony z folii PEHD 1,5 mm dwustronnie ustrukturowanej stanowiącej barierę izolacyjną zabezpieczającą przed infiltracją wód opadowych, zabezpie?czoną warstwą ochronną z geowłókniny polipropylenowej 400 g/m2, warstwy podsypki z piachu o grubości 10 cm, płyty typy "krata" 90 x 60 cm. Do przeprowadzenia rekultywacji technicznej projektu, przewiduj uje się wykorzystać: ok. 21760 m2 geomembrany, geowłókniny w ilości ok. 21760 m2, podsypki w ilości ok. 6528 m3, gruntu w ilości ok. 19584 m3 oraz rury odgazowujące w ilości ok. 54 m. Wykonanie powyższych prac zakończy rekultywacje techniczną która ma na celu wyeliminowanie w stopniu maksymalnym, negatywnego wpływu składowiska na środowisko.
- założeniem projektu jest zagospodarowanie terenu w kierunku leśnym. przywrócenie środowisku naturalnemu terenu zajętego pod składowisko, poprzez odtworzenie nowych biologicznych wartości użytkowych gruntu nastąpi poprzez rekultywację biologiczną. Polega ona na wykonaniu odpowiednich warstw okrywających, przeprowadzeniu zabiegów biologicznych oraz w końcowym etapie nasadzeniu krzewów i drzew. odpowiedni sposób przykrycia składowiska wyeliminuje infiltrację wód opadowych przez złoża odpadów.
- warstwę okrywającą uzyska się dzięki obsianiu terenu mieszanką wyselekcjonowanych traw typu łąkowego w ilości 4 kg/100 m2 dziennie. sukcesywne nasadzania krzewów i drzew poszerzające strefę nasadzeń doprowadzą do stanu docelowego zadrzewienia na poziomie 25%. Teren zostanie zagospodarowany w oparciu o 2 typy: rośliny pionierskie - drzewa i krzewy na szczycie nasypu: bez czarny, kalina, kruszyna, robinia akacjowa, wierzba biała, wierzba iwy, wierzba krucha, brzoza gruczołkowata, wokół studni odgazowujących: rokitnik zwyczajny, śnieguliczka biała, bez koralowy, róża fałdzistolistna oraz krzewy stabilizujące nasyp - rozłogowe i głęboko korzeniące się: kolcowój, dereń biały, wierzba purpurowa.
- Nasadzenia przewidziane w fazie rekultywacji biologicznej przyczynią się do wkomponowania terenu rekultywowanego składowiska w krajobraz kompleksu leśnego znajdującego się na południe od składowiska. Powierzchnie zrekultywowane, zwłaszcza zrekultywowane biologicznie stanowić będą swego rodzaju biofiltr dezodoryzujący wydzielające się gazy.
Projekt realizowany będzie w latach 2010-2013.

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading