Rozmiar czcionki A AA

Organizacje pozarządowe działające w Głownie

 • Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii św. Maksymiliana

  +

  Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii św. Maksymiliana Głowno - Zabrzeźnia

  I. Dane o organizacji:
  1. Miejsce działania - teren Parafii św. Maksymiliana w Głownie
  2. Adres siedziby - 95 - 015 Głowno ul. Karasicka 54
  3. Telefon kontaktowy - (42) 719 11 28
  4. Forma prawna - stowarzyszenie
  5. Ilość członków - 9 osób
  6. Ilość osób objętych opieką - około 200 osób


  II. Skrócony harmonogram działania:
  1. Działalność z zakresu opieki społecznej:
  - dystrybucja żywności w ramach realizacji programu " DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ",
  - pomoc doraźna w formie zakupu opału, żywności, leków, odzieży, paczek żywnościowych z okazji świąt, lub w formie przekazania od darczyńców sprzętu AGD, mebli itp.
  2. działalność z zakresu edukacji i wychowania:
  - organizowanie bezpłatnego wyjazdu na kolonie letnie z Caritas Diecezji Łowickiej dla kilkorga najuboższych dzieci z parafii,
  - organizowanie w czasie wakacji jednodniowego wyjazdu rekreacyjnego dla dzieci z parafii nigdzie nie wyjeżdżających.

  Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki znacznemu zaangażowaniu się członków zespołu w tak potrzebną pracę charytatywną w naszym środowisku, anonimowym darczyńcom, darom żywnościowym i rzeczowym z Caritas Diecezji Łowickiej, oraz dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskigo w Głownie.

 • Klub Sportowy "REMO"

  +

  Klub Sportowy "REMO" - Głowno ul. Targowa 8

  Klub Sportowy "REMO" powołany został do życia w dn. 17.07.1971 roku przy Zjednoczonych Zakładach Remontowych Obrabiarek REMO w Głownie. Celem powołania Klubu była potrzeba rozwoju życia sportowego w Głownie. W pierwszych założeniach Klub miał być klubem wielosekcyjnym. Z uwagi na brak zaplecza i odpowiedniej infrastruktury działalność Klubu sprowadzona została do działalności tylko sekcji kolarskiej w której Klub na przestrzeni minionych lat odnosił wiele sukcesów tak na terenie makroregionu jak i całej Poloski.

  Aktualnie z uwagi na ograniczone środki finansowe działalność Klubu sprowadza się do:
  - prowadzenia sekcji kolarskiej w kat. ORLIK i MASTERS
  - organizacji na terenie miasta i powiatu wyścigów kolarskich w randze wyścigów lokalnych jak i ogólnopolskich.

  Aktualny skład Zarządu:
  Andrzej Prośniak - Prezez Zarządu
  Henryk Kosiorek - z-ca Prezesa
  Roman Gorzkiewicz - członek Zarządu

  Telefony kontaktowe: 501 31 87 23 i 600 56 68 69

  W chwili obecnej Klub poczynił starania o stworzenie własnej strony inernetowej na której zawarta zostanie cała historia Klubu jak i zamierzenia, co do dalszych perspektyw działalności Klubu.


 • Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

  +

  Dane informacyjne w zakresie celów i działania Stowarzyszenia Oświatowego "emk-a":

  Główne cele stowarzyszenia to:
  - działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  - działalność w zakresie poradnictwa i pomocy rodzinom dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym, a także szeroko pojęta pomoc społeczna;
  - działalność w zakresie kultury i sztuki;
  - działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  - rozwijanie kontaktów i współpracy stowarzyszeń na ternie UE.

  Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"
  ul. Sikorskiego 45/49
  bl. 2 m. 54
  95 - 015 Głowno


  emk-a

 • Głowieńskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży -ZABRZEŹNIA

  +

  Głowieńskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży -ZABRZEŹNIA, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 zostało zarejestrowane 16.07.2003r. nr. KRS 0000167777

  Od 2008r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego na którą można przekazywać 1% podatku rocznego.

  Celem Stowarzyszenia jest :
  1.Stworzenie warunków do wszechstronnego-intelektualnego i fizycznego rozwoju młodego człowieka, swobodnego kształtowania jego osobowości zachowując przy tym pełnię praw do wolności i godności osobistej.
  2.Otoczenie opieką dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.
  3.Pomoc w poszerzaniu wiedzy i w zdobywaniu umiejętności praktycznych.
  4.Propagowanie zdrowego stylu życia,podejmowanie działań służących zapewnieniu podstawowych potrzeb zdrowotnych młodego pokolenia.
  5.Organizowanie i udzielanie pomocy potrzebującym.

  Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży ,organizuje wypoczynek letni,ma w ofercie szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych ,tworzy bazę i zaplecze materialne umożliwiające rozwijanie zainteresowań w kołach i świetlicach.

  Środki finansowe na prowadzenie swojej działalności Stowarzyszenie pozyskuje :
  - z dotacji otrzymanych z Urzędu Miasta Głowna ,
  - z darowizn osób fizycznych (odpis 1% z podatku rocznego) ,
  - dary rzeczowe od darczyńców anonimowych

  Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia pracują nieodpłatnie.


 • Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"

  +

  Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" powstało 28 września 2010 roku z inicjatywy Głowinianek od lat działających społecznie na terenie swojej miejscowości.

  Siedziba: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno, NIP 8361846188 KRS 0000366678

  Jesteśmy organizacją ogólnopolską mającą na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, a także osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

  Nasze cele:
  . Pomoc osobom niepełnosprawnym
  . Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
  . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  . Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
  . Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
  . Wypoczynek dzieci i młodzieży
  . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
  . Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy

  Kontakt: prodesse@interia.pl, tel. 606 466 824, www.prodesse.org

  W roku 2012 stowarzyszenie otworzyło Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Osinkowo" oraz zorganizowało kolonie letnie dla dzieci z Głowna i Strykowa "Ruszamy na podój Tatrolandii.

  W roku 2011 nasze stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
  . "Zawód dla mnie...?" - szkolenia zawodowe dla osób niepracujących. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniami objętych było 20 osób z terenu Miasta Głowna.
  . "Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Głowno" - nauka pływania dla 50 uczniów. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki., realizowany na Pływalni Miejskiej w Brzezinach.
  . "Lodo-łamacz" - zajęcia integracyjne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i innych szkół z terenu Miasta Głowna. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.
  . "Letnia olimpiada radości - Jantar 2011" - integracyjne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Głowna oraz Miasta i Gminy Stryków dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Głowna, Miasta i Gminy Stryków oraz Województwa Łódzkiego.
  . "Aktywizacja, turystyka i rekreacja w cieniu Giewontu" - dziewięciodniowy wyjazd o charakterze turystyczno - krajoznawczym z programem rekreacyjnym, szkoleniowym i integracyjnym dla 45 osób. Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

 • Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie świętego Jan Bosko

  +  

  Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie świętego Jan Bosko

  ul. Karasicka 54

  Członkowie reprezentacji:
  Balcerska Katarzyna - Prezes
  Gajewicz Agata Aleksandra - Wiceprezes
  Wawrzyn Andrzej Paweł - Sekretarz

   

  REGON: 100861503
  NIP: 7331338475
  KRS: 0000351098


 • Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie"

  +  

  Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" w Głownie ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno

  Historia
  Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" swoją działalność zapoczątkowało w 2001 roku.
  W tamtym okresie głównym jego zadaniem było prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
  W 2005r. kierowanie Środowiskowym Domem Samopomocy przekazane zostało Urzędowi Miejskiemu w Głownie.
  Świetlicę Socjoterapeutyczną przekształcono w Świetlicę Środowiskową i działa nieprzerwanie do tej pory.
  Świetlica mieści się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

  Władze Stowarzyszenia
  W skład zarządu Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" wchodzą:
  Prezes- Maciej Lisowski
  Wiceprezes-Małgorzata Baraniak
  Skarbnik-Henryka Taflińska
  Sekretarz-Małgorzata Romanowska
  Członek- Katarzyna Dębska

  Cele Stowarzyszenia
  1.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  2.Wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  3.Organizowanie materialnych i niematerialnych form pomocy dla najuboższych.
  4.Przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej.
  5.Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin wymagających pomocy.

  Współpraca
  W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z:
  -Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
  -Telewizją Polską w ramach akcji charytatywnej "Reklama Dzieciom",
  -Urzędem Miejskim w Głownie,
  -Urzędem Gminy w Głownie,
  -Urzędem Miasta-Gminy Stryków,
  -Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
  Z wymienionych instytucji pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych statutowych zadań.

  Działalność Stowarzyszenia
  Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" oprócz prowadzenia Świetlicy Środowiskowej realizuje programy edukacyjno-profilaktyczne, turystyczno- kulturalne, rekreacyjno-sportowe oraz rehabilitacyjne skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków.
  W latach 2001-2009 Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" organizowało turnusy rehabilitacyjne do różnych zakątków Polski.
  Odbiorcami naszych działań są głównie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Osoby w wieku od 6-24 roku życia. Ogółem około 70 beneficjentów.
  W każdym roku szkolnym przygotowujemy i składamy około 12 wniosków o uzyskanie dofinansowania.
  W roku 2010 zrealizowaliśmy 8 programów ( Urząd Miasta w Głownie-5, Telewizja Polska -1, Urząd Gminy w Głownie- 2). W roku 2011 realizujemy 9 programów (Urząd Miasta w Głownie-4, Urząd Gminy w Głownie-2, Urząd Miasta-Gminy Stryków- 3).
  Każdy program jest realizowany zgodnie z postawionymi celami.
  Opracowujemy programy biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia, czyli osób niepełnosprawnych w naszym środowisku.
  Z uwagi na to programy dotyczą obszarów:
  -rehabilitacja (usprawnianie ruchowe-wyjazdy na basen i do sali zabaw ruchowych; imprezy sportowe-biegi przełajowe, turnieje pływackie; zakup pomocy do terapii ruchowej, udział w przygotowaniu boiska obok szkoły; rehabilitacja społeczna-treningi samoobsługi, warsztaty artyterapii).
  -upowszechnianie kultury i turystyki (wyjazdy do kina, teatru, muzeum, audycje muzyczne na terenie szkoły; wycieczki- 2-dniowy wyjazd do Gniezna i Biskupina, 2-dniowy wyjazd do Krakowa).
  -edukacja ekologiczna (zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach, wyjazdy do Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, Puszczy Kampinoskiej w okolicach Sochaczewa),
  -profilaktyka uzależnień (prowadzenie świetlicy środowiskowej).

  W roku 2010 zrealizowane zostały następujące programy:

  1. "Sprawni, aktywni, samodzielni"( Urząd Miasta w Głownie)
  Program obejmował działania o charakterze rehabilitacyjno -terapeutyczno - edukacyjnym. Główne cele programu to:
  -podniesienie poziomu sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych oraz sprawności manualnej,
  -rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczestników,
  -rozwijanie koncentracji uwagi oraz podniesienie własnej samooceny.
  Zamierzone cele były realizowane przez różne metody artyterapii. Stosowano techniki plastyczne takie jak: rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo.
  W zajęciach wzięło udział każdorazowo ok.20 osób.
  Program obejmowały 4 spotkania po 5 godzin każde.
  Zajęcia prowadził instruktor terapii zajęciowej.

  2. "Jestem sprawny, jak rybka" (Urząd Miasta w Głownie)
  Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.
  Realizowany był w okresie 4 miesięcy. Uczestniczyło w nim około 20 osób.
  Program obejmował regularne zajęcia na Pływalni Miejskiej w Brzezinach. Wyjazdy na basen odbywały się najczęściej w siedmioosobowej grupie, raz w tygodniu.

  3. "Ten zwycięzcą się staje, kto trenuje przełaje" (Urząd Miasta w Głownie, Urząd Gminy w Głownie)
  Program służył popularyzacji biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz podniesieniu jej sprawności fizycznej. Miał również na celu zachęcić uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego. Oprócz biegów przygotowawczych odbyła się impreza sportowa z poczęstunkiem i nagrodami. W programie brało udział około 50 uczestników.

  4 ."Kultura rozwija, kultura wzbogaca" (Urząd Gminy w Głownie)
  Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży. Obejmował wyjazdy do teatru i kina w Łodzi oraz wyjścia na projekcje do Domu Kultury w Głownie. Program realizowany był przez okres 3 miesięcy. Uczestniczyło w nim około 20 podopiecznych.

  5. " Aktywni-silniejsi, sprawniejsi" (TVP Akcja Charytatywne "Reklama Dzieciom") .
  Program dotyczył zagospodarowania terenu za budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Powstał plac zabaw oraz boisko do gier i zabaw ruchowych z bezpieczną nawierzchnią. Uroczyste otwarcie nastąpiło w październiku 2010 r. Zrealizowane przedsięwzięcie umożliwia podopiecznym Stowarzyszenia aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

  6. " Rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu" (Urząd Miasta w Głownie)
  Program obejmował zajęcia ekologiczne na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
  w Łagiewnikach oraz zwiedzanie Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. Uczestniczyło w nim około 40 osób. Miał na celu wzrost świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na piękno otaczającego je świata. Służył rozbudzeniu nowych zainteresowań oraz zachęceniu uczestników do działań na rzecz ochrony przyrody w środowisku lokalnym. Wyposażył w wiedzę na temat zasad oszczędzania energii elektrycznej, wody i innych zasobów naturalnych.

  W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację następujących programów:

  Urząd Gminy w Głownie:
  -"Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju" ( wyjazdy do teatru, audycje muzyczne)
  -"Jestem patriotą - poznaję moją Ojczyznę" ( wycieczka do Gniezna i Biskupina)

  Urząd Miasta w Głownie:
  -"Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju" ( wyjazdy do teatru, audycje muzyczne)
  -"Sprawni i zdrowi"( wyposażenie sali do terapii ruchowej)
  -"Świetlica środowiskowa"
  -"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie" ( wyjazdy na basen )

  Urząd Miasta-Gminy Stryków:
  -"Jestem patriotą - poznaję moją Ojczyznę"( wycieczka do Gniezna i Biskupima)
  -"Jestem sprawny jak rybka" ( nauka pływania, turniej pływacki)
  -"Rozumiemy i chronimy przyrodę wokół nas" ( zajęcia ekologiczne w Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie).

 • Stowarzyszenie "Senior"

  +  

  Informacje o działalności Stowarzyszenia "Senior" w Głownie
  Senior

  Stowarzyszenie "Senior" w Głownie zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Łodzi 10 grudnia 2010 r., na dzień dzisiejszy skupia 44 członków.

  Zarząd Stowarzyszenia jest 7 osobowy, pracuje w składzie:
  prezes Stowarzyszenia - Zofia Ogórek
  wiceprezes - Mieczysław Dylik
  sekretarz - Maria Jakiel
  skarbnik - Marzena Kowalska
  członkowie Zarządu -Krystyna Barbucha, Teresa Zgierska, Tadeusz Łukaszewski

  Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:
  przewodnicząca - Jadwiga Kapusta
  członkowie Komisji - Małgorzata Baraniak i Jolanta Walczewska

  Działamy pierwszy rok realizując zadania statutowe skierowane w większości do środowiska oświatowego i społeczności miasta oraz gminy Głowno. Ściśle współdziałamy z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głownie i Oddziałową Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP w Głownie.

  Wśród wielu celów zapisanych w statucie do najważniejszych zaliczamy:
  - przeciwdziałanie marginalizacji osób w średnim i starszym wieku,
  - aktywizację społeczną osób poprzez uczestnictwo w rożnych formach życia społeczno - kulturalnego,
  - prowadzenie i popieranie rożnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków,
  - prowadzenie edukacji w rożnych dziedzinach nauk,
  - inspirowanie działań pomocowych na rzecz środowiska ludzi starszych,
  - wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystanie doświadczenia życiowego i umiejętności osób starszych dla dobra społecznego,
  - upowszechnianie wiedzy o mieście, powiecie zgierskim i regionie łódzkim.

  W bieżącym roku spełniając oczekiwania członków zorganizowaliśmy :
  - kurs komputerowy dla grupy podstawowej i zaawansowanej,
  - badanie słuchu,
  - spotkanie z reżyserem Ryszardem Brylskim, Honorowym Obywatelem Miasta Głowna wraz z projekcją jego najnowszego filmu " Cudowne lato",
  - wyjazdy do teatru do Łodzi,
  - trzy jednodniowe wycieczki po województwie łódzkim, którym przewodniczył pan Ryszard Bonisławski,
  - letni wypoczynek nad morzem w Dąbkach,
  - ponadto współorganizowaliśmy II turniej piłki siatkowej dla pracowników oświaty,
  - uczestniczyliśmy w I spotkaniu z neurologiem zorganizowanym przez Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka,
  - pozyskiwaliśmy środki na zadania publiczne,
  - członkowie Zarządu brali udział w szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych, sposobów pozyskiwania środków finansowych oraz współdziałania z organami samorządowymi różnego szczebla.

  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współdziałania.
  Razem zdziałamy więcej !!!


 • Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum- Głowno"

  +

  Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum- Głowno" 95-015 Głowno, ul. Kościuszki 11/13 NIP 733-130-57-60, REGON 473298763

  Prezes - Bogusława Mikołajczyk,
  wiceprezes - Sylwester Jasiński,
  sekretarz - Agnieszka Łaska

  Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum - Głowno" działa od 2004 roku przy Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie. Członkami klubu są uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Miejskiego oraz rodzice.

  Co roku organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głowno. Pozyskujemy środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rok rocznie pozyskujemy fundusze z Urzędu Miejskiego w Głownie z zakresu kultury fizycznej i sportu na reprezentowanie Miasta Głowna poprzez udział w rozgrywkach i turniejach ponadlokalnych i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  Zakupiliśmy między innymi kije do Nordic Walking, sprzęt do aerobiku taki jak gymstick, rakiety do badmintona wraz z siatkami i lotkami, stoły, rakietki, siatki do tenisa stołowego; bramki i kije do unihokeja wraz ze strojem dla bramkarza; materace; piłki do siatkówki i siatki; tablice i piłki do koszykówki oraz inny, drobny sprzęt sportowy. Finansujemy również wyjazdy na zawody sportowe dla uczniów naszego gimnazjum.

  Cele Klubu :
  - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
  - angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
  - uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
  - organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
  - organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
  - organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
  - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości


 • Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"

  +

  Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie ul. Karasicka 35 powstał we wrześniu 2000 roku. Prezesem Klubu jest Zofia Wasiak.

  Głównym celem działalności klubu jest:
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  - nauka i doskonalenie (na bezpłatnych treningach) poznanych na lekcjach dyscyplin sportowych takich jak: lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna
  - promowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez wyjazdy na basen
  - promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania
  - wdrażanie do aktywnego i kulturalnego udziału w wydarzeniach widowiskowo-sportowych jako kibic
  - zapewnienie młodzieży udziałów w różnych zawodach sportowych np. Ogólnopolskie Czwartki Lekkoatletyczne

  Wszystkie osoby działające w Klubie robią to nieodpłatnie, w swoim czasie wolnym i nie czerpią z pracy w UKS żadnych korzyści majątkowych ani finansowych.


 • Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "ARKADIA"

  +

  Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "ARKADIA" w Głownie
  ul. Bielawska 7 m. 2, 95-015 Głowno
  nr konta: 49 8787 0000 0024 6482 2000 0001
  NIP: 733-133-79-78 REGON: 100811706
  www.przytulisko.glowno.pl/

 • Klub Abstynencki "KROKUS"

  +
 • Klub Sportowy "STAL GŁOWNO"

  +
 • Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła Terenowego w Głownie

  +

  Polski Zwiazek Niewidomych Okręg Łódzki
  ul. Więckowskiego 13
  90-721 Łódź
  tel. (42) 633 44 18,
  fax. (42) 630 65 05

  Koło Nr 8 Głowno
  95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 45/47 Organizacja Pożytku Publicznego KRS nr. 0000087884 z dopiskiem koło Terenowe Nr. 8 w Głownie w rubryce 126

  Szanowni Państwo
  Z satysfakcją pragniemy poinformować, że PZN Okręg Łódzki od dnia 06.12.2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieście nr KRS 0000087884.
  Prowadzimy różnorodna działalność na rzecz ok. 4000 niewidomych i słabo widzących, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.
  Obejmujemy opieką dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo w stopniu znacznym i umiarkowanym.
  Poza zrzeszeniem niewidomych i słabo widzących do zadań naszej organizacji należy w szczególności:
  - prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa, instruktaży i szkoleń rehabilitacyjnych, zajęć usprawniania widzenia dla osób posługujących się resztkami wzroku
  - organizowanie imprez integracyjnych, spotkań grup środowiskowego wsparcia
  - pomoc osobom widzącym, współpracującym z niewidomymi i słabo widzącymi w poznaniu specyfiki naszej niepełnosprawności i związanych z nią problemów
  - prowadzenie biblioteki książek nagranych na kasety magnetofonowe i wydawanych systemem punktowym

  ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE NASZYCHDZIAŁAŃ POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM 1% NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWGO

  Dni przyjęć Interesantów:
  wtorek: II-gi 9.00 - 13.00
  i ostatni miesiąca

  Skład Zarządu Koła:
  Prezes: Stanisław Soczewa tel. 503-942-455
  Wice Prezes: Krzysztof Cybulski
  Aleksandra Krawczyk Tel. 693-566-224 Jacek Lenart
  Zastępca członka Zarządu: Tadeusz Garbacz
  Zastępca Członka Zarządu: Andrzej Wolanowski


 • Stowarzyszenie Charytatywne św. Ojca Pio "Radość Dziecka"

  +
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

  +
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej

  +

  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Św. Jakuba Apostoła w Głownie.

  1 kwietnia 1996r. z inicjatywy ks. Biskupa Alojzego Orszulika i ks. dr Stanisława Banacha proboszcza parafii Św. Jakuba Apostoła w Głownie powstało w naszym mieście Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej.
  W początkowym okresie członkowie Stowarzyszenia skupiali wokół siebie młodzież i dzieci potrzebujących wsparcia, organizując im czas wolny oraz pomoc w nauce.
  W następnym roku w porozumieniu z władzami miasta oraz ks. proboszczem dr Stanisławem Banachem Zarząd SRK podjął decyzję o zorganizowaniu w podpiwniczeniach plebani stołówki społecznej.
  Urząd Miasta przeznaczył kwotę w wysokości 8500,00zł na adaptację pomieszczeń oraz zapewnił oddelegowanie z JRP dwóch pracownic do kuchni.
  Do zadania tego włączyły się również osoby prywatne oferując pomoc przy remoncie( środki finansowe, pracownicy, materiały budowlane, część wyposażenia). Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 50000,00zł.
  Wiele wysiłków i zabiegów wniósł Zarząd Koła na czele z jego twórcami p. Leonardem Rajpoldem i p. Mieczysławem Dylikiem.

  W dniu 4 sierpnia 1997r. stołówka została uruchomiona, dzięki czemu osoby najbardziej potrzebujące pomocy, a mianowicie ci, którzy nie posiadają środków do życia i nie mają praw do zasiłku, osoby chore, niepełnosprawne i ich dzieci oraz ludzie w podeszłym wieku zamieszkujący w naszym mieście i jego okolicach mogą spożyć gorący posiłek, wydawany codziennie od poniedziałku do piątku ( podopieczni za posiłki nie płacą).

  Początkowo z pomocy tej, zgodnie założeniem korzystało ok.50 osób, ale już po roku liczba ta wzrosła do 160 osób, a nawet do 200.

  W okresie blisko 14 letnim wydano około 600000 posiłków.

  W bieżącym roku z naszej stołówki korzysta około 150 osób. Z uwagi na fakt, że możliwości techniczne i organizacyjne Stowarzyszenia są ograniczone, chętnych do korzystania ze stołówki kwalifikuje się oceniając ich warunki życiowe poprzez wywiady środowiskowe przeprowadzone przez MOPS oraz Komisję powołaną przy naszym Kole, a w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły przez pedagogów i wychowawców.

  Ponadto Stowarzyszenie nasze prowadzi od wielu lat świetlicę środowiskową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie, do której uczęszcza średnio około 20 dzieci( często naszych podopiecznych).
  Mają one zapewnioną opiekę nauczycieli i pedagoga, którzy organizują im rożne formy spędzania czasu wolnego, zapewniają pomoc w nauce, spożycie podwieczorku, a także wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
  Środki na prowadzenie stołówki społecznej i świetlicy środowiskowej otrzymujemy (składając oferty) z Urzędu Miasta, od ks. proboszcza, z łowickiego Caritasu, a przede wszystkim od sponsorów, których wielkie zaangażowanie i stała pomoc umożliwia w/w działalność.
  Pomoc ta zarówno finansowa jak i w postaci artykułów żywnościowych oraz zapewnienia środków transportu pozwala wykonywać podjęte przez nasze Stowarzyszenie zadania, a ponadto daje nam możliwość corocznego organizowania paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. W grudniu br. przekazaliśmy podopiecznym 100 paczek ( były to paczki rodzinne, podwójne i pojedyncze)SRK organizuje także zbiorki odzieży i obuwia zimowego, pomaga powodzianom oraz typuje dzieci podopiecznych na kolonie Caritasu.
  Należy podkreślić , że większość wszystkich prac, a szczególnie związanych z prowadzeniem stołówki, min. księgowość, prace administracyjne, protokołowanie spotkań odbywających się raz w miesiącu po Mszy Św. o godz. 18.00, organizacja świetlicy, transport, naprawy urządzeń wykonywana jest społecznie przez członków naszego Stowarzyszenia lub osoby zachęcone przez nas do pomocy. Zgodnie też ze Statutem SRK co cztery lata odbywa się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym zostaje podsumowana praca Zarządu, wysuwane są nowe propozycje i wnioski.

  Obecnie ilość członków Koła wynosi 22 osoby.
  Skład Zarządu przedstawia się w sposób następujący:
  Prezes Koła - p. Mieczysław Dylik
  Skarbnik - p. Elżbieta Karska
  Sekretarz - p. Maria Jakiel
  Członkowie - p.p. Barbara Ginther i Henryk Janicki
  Komisja Rewizyjna: p.p. Elżbieta Szczepaniak, Marianna Czajka - Frącczak, Andrzej Kotulski.


 • Ognisko TKKF "EXPANDOR"

  +
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna

  +
 • Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"

  +
 • Stowarzyszenie "Volleyball Głowno"

  +
 • ZHP Chorągiew Łódzka - Hufiec Głowno

  +
 • Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno

  +

  Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno zostało założone w 2007 przez Jarosława Soczyńskiego.

  W klubie zarejstrowanych jest 50 zawodniczek w rocznikach 1995 - 2003 biorących czynnie udział w treningach, rozgrywkach ligowych kadetek, żaczeki skrzatek organizowanych przez Łódzki Związek Koszykówki.  

  Klub nasz uczestniczy również w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych z wieloma sukcesami sportowymi godnie reprezentując Miasto Głowno. Trenerem zespołu jest Pan Jacek Lewandowski.

  Po wielu rozmowach Prezesa udało się podpisać umowę sponsorską z firmą "ALLES" z Głowna.

  Klub nasz posiada stronę internetową TK ALLES oraz e-mail: basket@tkalles.pl
  Siedziba Klubu mieści się w Głownie  przy ul.Ks.P. Ściegiennego 15.

  Skład zarządu:
  Prezes - Sławek Wojciechowski
  V-ce Prezes - Przemysław Michalak
  Sekretarz - Marek Pintera
  Skarbnik - Monika Kot


 • Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych

  +

  Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych
  Siedziba: Głowno ul. Zagajnikowa 11
  Prezes Zarządu: Kazimierz Piotrowski
  Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych

  Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych z siedzibą w Głownie jest producentem owoców jagodowych do przetwórstwa i na rynek. Swoją działalnością obejmuje producentów rolnych z terenu województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego.
  Zrzeszenie posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej. Działa na rzecz tworzenia warunków sprzyjających jakościowemu wzrostowi produkcji owoców aronii i innych owoców jagodowych, przechowalnictwa i przetwórstwa tych owoców. Ponadto celem jego działania jest m.in. udział w krajowych i międzynarodowych imprezach wystawienniczych, seminariach i szkoleniach z obszaru produkcji, handlu, przechowalnictwa i przetwórstwa rolnego, jak również udzielanie pomocy w zakresie dostępu producentów do niezbędnych środków produkcji, prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz członków, uczestnictwo w ustalaniu poziomu i zasad kształtowania cen środków produkcji rolniczej i usług dla rolnictwa, uczestnictwo w ustalaniu warunków kontraktacji oraz cen skupu i sprzedaży produktów z plantacji oraz zasad klasyfikacji tych produktów, a także organizowanie dla producentów szkoleń i kursów specjalistycznych: pokazów, wystaw, wdrażania i upowszechniania osiągnięć instytutów i placówek badawczych.
  Nr KRS 0000175840 (wpis dokonany 14.10.2003 r.)
  Kontakt: 42/719-12-00


 • Stowarzyszenie "Przyjazne Miasto"

  +

  Prezes - Marceli Kowalski
  Wiceprezes - Marta Koźlik
  Sekretarz - Michał Kmieć
  Skarbnik - Teresa Ewa Ryś
  Członek Zarządu - Marcin Ryś

  Stowarzyszenie Przyjazne Miasto

  SIEDZIBA STOWARZYSZENIA: 95-015 Głowno, ul. Łowicka 52
  KONTAKT: e-mail: przyjaznemiasto@op.pl

  CELE STOWARZYSZENIA:
  Ochrona osób fizycznych i prawnych przed urzędami i niekompetencją urzędniczą; pomoc dla ludzi mobbingowanych; wspieranie inicjatyw kreujących wizerunek miasta; integracja społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju i promocji miasta; kreowanie pozytywnego wizerunku miasta; współpraca z władzami lokalnymi; działalność charytatywna w obrębie miasta; upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; organizacja imprez publicznych i koncertów dla mieszkańców.


Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading