Rozmiar czcionki A AA

Rada Miejska

Siedziba Rady Miejskiej w Głownie ul. Dworska 4

Skład osobowy Rady Miejskiej w Głownie


Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie: Grzegorz Szkup

email: g.szkup@o2.pl


Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie: Magdalena Szajder

email: mszajder@glowno.pl


Radni Miasta Głowna


Balcerski Jan

email: jbalcerski@glowno.pl


Laszkiewicz Krzysztof

email: klaszkiewicz@glowno.pl


Lisowski Maciej

email: mlisowski@glowno.pl


Miazek Michał

email: mmiazek@glowno.pl


Milczarek Przemysław

email: pmilczarek@glowno.pl


Młynarczyk Dariusz

email: dmlynarczyk@glowno.pl


Oraś Grzegorz

email: goras@glowno.pl


Perzyński Jacek

email: jperzynski@glowno.pl


Pilarska Beata

email: bpilarska@glowno.pl


Rożniata Tomasz

email: trozniata@glowno.pl


Wesołowski Łukasz

email: lwesolowski@glowno.pl


Andrzej Florczak

email: aflorczak@glowno.pl


Komisje

Komisje Rady Miejskiej w Głownie


KOMISJA REWIZYJNA
Jacek Perzyński - przewodniczący
Magdalena Szajder - wiceprzewodnicząca
Krzysztof Laszkiewicz
Przemysław Milczarek


KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH
Jan Balcerski - przewodniczący
Irena Lis
Grzegorz Oraś
Beata Pilarska
Tomasz Rożniata


KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU
Maciej Lisowski - przewodniczący
Andrzej Florczak
Krzysztof Laszkiewicz
Michał Miazek
Przemysław Milczarek
Dariusz Młynarczyk
Grzegorz Oraś
Jacek Perzyński
Łukasz Wesołowski


KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I KULTURY
Tomasz Rożniata - przewodniczący
Andrzej Florczak
Jan Balcerski
Irena Lis
Maciej Lisowski
Michał Miazek
Dariusz Młynarczyk
Beata Pilarska
Grzegorz Szkup
Łukasz Wesołowski


Kompetencje

Kompetencje Rady Miejskiej w Głownie


Do kompetencji Rady Miejskiej należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek prezydenta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
- określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta,
- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym,
- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta,
- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Kompetencje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Głownie


Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głownie przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, pok. 4.


W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-16:00 w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, pok. 4 dyżurują Radni:
1. Jan Balcerski
2. Przemysław Milczarek
3. Grzegorz Oraś
4. Jacek Perzyński
5. Tomasz Rożniata


W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 dyżurują Radni:
1. Jan Balcerski
2. Grzegorz Oraś
3. Jacek Perzyński
4. Beata Pilarska


W każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 15:00-16:00 w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, pok. 4 dyżuruje Radna Beata Pilarska.


W każdy czwartek w godzinach 9:50-10:30 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Kopernika 26A dyżury pełni Radny Dariusz Młynarczyk.


W każdy poniedziałek w godzinach 8:30 - 10:00 w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, pok. 4 dyżur pełni Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Radna Magdalena Szajder.


W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 15:00-16:00 w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie ul. Dworska 4, dyżur pełnią Radne Rady Powiatu Zgierskiego: Małgorzata Baraniak i Zofia Ogórek.

Biuro Rady

Biuro Rady Miejskiej w Głownie

email: rada@glowno.pl

koordynator: Arkadiusz Kaźmierczak

tel. 42 710 80 18

email: akazmierczak@glowno.pl


inspektor: Eligiusz Zieliński

tel. 42 719 11 29 w. 303

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading