Rozmiar czcionki A AA

Aktualizacja 19.07.2012

Aktualne inwestycje miejskie

W tegorocznym budżecie miasta Głowna na jedenaście zaplanowanych do realizacji w roku 2012 inwestycji, rezerwuje się ogółem kwotę 11.178.740,45 zł.

1. Jednym z kluczowych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych jest "Przebudowa Placu Wolności". 28 maja otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Złożyły je cztery firmy. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę tj. firmę ALFA-TRANS z Łodzi z ceną 1.792.110 zł. Termin wykonania inwestycji - do 30 listopada, okres gwarancji - 36 miesięcy. Umowa z wykonawcą podpisana została 21 czerwca. Prace budowlane trwają.

2. Drugą inwestycją jest "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012". 29 maja otwarto oferty złozone w postepowaniu przetargowym. Złożyło je 6 firm. Po ocenie i weryfikacji ofert wybrano wykonawcę: Konsorcjum Firm złożone z FIRMY KASZUB (lider) i AKADA SPORT Sp. z o.o. (partner) - obie z miejscowości Kiełpino Leszno. Cena wybranej oferty to 1.248.000 zł, a termin realizacji inwestycji - 16 tygodni od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy. Umowę z wykonawca podpisano 26 czerwca. Inwestycja ta będzie współfinansowana przez miasto, województwo oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki (przez to drugie do 47% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji). Województwo już przekazało miastu dotację w kwocie ponad 333 tys. zł. Prace budowlane trwają.

3. Inwestycją kontynuowaną jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście". Tegoroczny jej etap obejmuje budowę sieci kanalizacji w ul. Targowej. Obecnie trwają konsultacje z projektantami na temat wykonania projektu budowlanego. Urząd oczekuje na oferty dotyczące wykonania projektu oraz dokumentacji przetargowej. Dokumentacja techniczna została wykonana, pozwolenie na budowę zostało uzyskane i przygotowywana jest procedura przetargowa, w drodze której wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji. W budżecie rezerwuje się na jej realizację 3.094.111,75 zł, z czego 2.629.994,95 zł stanowią unijne środki pomocowe, zaś 464.116,80 zł - środki własne miasta.

4. Unijnymi pieniędzmi w kwocie 1.828.600,50 zł wsparta zostanie także kolejna tegoroczna inwestycja - "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach". Realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2012-2013. W roku 2012 prace przewidują wykonanie rekultywacji technicznej warstwy obsypkowej oraz uszczelnienie wierzchowiny i skarp składowiska. Po aktualizacji kosztorysów tych prac ogłoszony zostanie przetarg. Planowany jego termin - do końca lipca. Na rekultywację składowiska w tegorocznym budżecie rezerwuje się 2.151.294,70 zł z czego 1.828.600,50 zł stanowią środki pomocowe z UE, a 322.694,20 zł - środki własne.

5. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łysogórskiej". Inwestycja ta została zrealizowana przez PPHU WOD-KAN z Bratoszewic zgłosił inwestycje do odbioru końcowego. Odbiór przedmiotu zamówienia miał miejsce 22 maja. Komisja odbiorowa oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą. Koszt tej inwestycji to 77.720 zł.

6. "Dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Swoboda do drogi krajowej nr 14" - miasto współfinansuje jego budowę kwotą 30.000 zł. Stroną organizującą przetarg będzie Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

7. "Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego" - Wykonano projekt drogowy remontu tej nawierzchni. Jego autorem jest firma Drogmar Sp. z o.o. z Łodzi. Ogłoszono przetarg. Do 30 lipca trwa zbieranie ofert od potencjalnych wykonawców.

8. Na podobnym etapie znajduje się "Remont nawierzchni ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego", na który w budżecie rezerwuje się 170.000 zł.

9. 27.380 zł zarezerwowano w budżecie miejskim na "Aktualizację projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zakopane". Przygotowywana jest umowa z wykonawcą projektu pierwotnego tj. Dyrekcją Inwestycji w Kutnie.

10. Wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy ulic: Polnej, Broniewskiego, Tuwima, Św. Barbary, Ułańskiej, Wyzwolenia, Hubala i Prawej wraz z dokumentacją projektową rozbudowy sieci oświetlenia w ul. Broniewskiego. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - do 14 grudnia. Jej wykonawcą jest Drogmar Sp. z o.o. z Łodzi. Koszt tego zadania to 54.900 zł.

11. ."Wymiana ogrzewania w Muzeum Regionalnym w Głownie wraz z remontem ganku od strony północno-zachodniej". Po konsultacjach z użytkownikiem tj. Towarzystwem Przyjaciół Miasta Głowna zakupiony zostanie sprzęt grzewczy. W ramach środków przeznaczonych na sfinansowanie tego zadania planowane jest wykonanie remontu elewacji ganku od strony północnej. Został on już zlecony firmie, która realizowała prace renowacyjne w roku 2008. Na zadania te budżet przewiduje kwotę 45 tys. zł.

12. Przebudowa Targowiska stałego w mieście Głownie "Mój Rynek". W dniu 25 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie tej inwestycji. Oferty złożyły trzy firmy. W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca, który przystąpi do prac. Projekt jest współfinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013 - "Mój Rynek".

REMONTY:
1. Termomodernizacja przychodni NZOZ "Remedium" Sp. z o.o. Wykonano już audyt energetyczny, który kosztował 2.500 zł netto. Przygotowywany jest opis techniczny remontu, który kosztował będzie 2000 zł netto. Po jego opracowaniu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi.

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading